ව්යවසාය ගෞරවය

2019 Alibaba September EXPO හි හොඳම කණ්ඩායම

2019 Alibaba September EXPO හි හොඳම කණ්ඩායම

2019 Alibaba MARCH EXPO හි හොඳම කණ්ඩායම

2019 Alibaba MARCH EXPO හි හොඳම කණ්ඩායම

2020 Alibaba MARCH EXPO හි ෆ්ලෑෂ් ඇණවුම

2020 Alibaba MARCH EXPO හි ෆ්ලෑෂ් ඇණවුම

2021 Alibaba හි හොඳම විකුණුම්කරු

2021 Alibaba හි හොඳම විකුණුම්කරු

2021 Alibaba හි වැඩිම ඇණවුම

2021 Alibaba හි වැඩිම ඇණවුම

ALIBABA හි ඉහළම විකුණුම්කරු

ALIBABA හි ඉහළම විකුණුම්කරු


+86 18980050849